Başkandan Mesaj


Sevgili Meslektaşım

Bazı Üyelerimizin İmar Kanunu ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kimi genelgelerine yapılan atıflarla mesleki denetim zorunluluğunun kaldırıldığı, Yerel Yönetimlerin  Oda tarafından mesleki denetim onaylı projeleri kabul etmediği vb. gerekçelerle projelerini mesleki denetime sunmadıkları, yaptırmadıkları mesleki denetim onayından dolayı üyeler hakkında herhangi bir işlem yapılamayacağı yönünde bir kanıya sahip olmaları nedeniyle bu hususta bazı açıklamalar yapılması gerekmiştir.


6235 sayılı Yasanın 13. ve 39. maddelerine dayalı olarak hazırlanıp, Oda Genel Kurulu kararı ile kabul edilen ve 2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği “serbest mimarlık hizmetleri üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve uygulamaların tarifini” göstermek üzere düzenlenmiş olan bir yönetmeliktir.


Anılan Yönetmelik de diğer Yönetmelikler gibi Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak çıkarılan Yönetmeliklerden biri olup, Mimarlar Odası bu yönetmelik hükümlerine göre; “Mimarlık Hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak” amaçlarıyla “mesleki denetim uygulamasını” yürütmektedir.
Bu uygulama tamamen Üye-Oda ilişkisi ve bunu düzenleyen yasa ve yönetmelikler gereği üyelerin mesleki çalışmalarını inceleme ve denetleme yetkisinin kullanılmasıdır. Meslek Odaları vize işlemi değil, “mesleki denetim” yapmakta olup, bu uygulama bir vize işlemi değil, Meslek Odası ile üye arasında yönetmeliklere dayalı hukuki bir düzenlemedir. Meslek Odası ile üyesi arasında Yasa ve Yönetmeliklerce bağıtlanmış hukuki süreç ile Belediyelerin yürütmekte olduğu ve görevleri kapsamında olan yapı ruhsatı düzenleme süreci birbirine karıştırılmamalıdır. İdarelerin Meslek Odası ile üyesi arasındaki bir iç düzenlemeye müdahale hakkı bulunmamaktadır.


Web sayfamızda bulunan yargı kararlarında da görüleceği üzere verilen disiplin cezalarına ilişkin yapılan itirazların reddedildiği,  ortak gerekçe olarak da İmar Kanunun 8. Maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Bakanlık Genelgeleriyle getirilen düzenlemelerin, yapının ruhsata bağlanmasına ilişkin usûl ve esaslara ilişkin olup, bu düzenlemelerin Meslek Odası ile üyesi arasındaki mesleki denetime sunma yükümlülüğünün bertarafı anlamına gelmediği ve Meslek Odası ile üyesi arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı vurgulanmıştır.


Bu bağlamda  Merkez Yönetim Kurulu tarafından tüm birimlere gönderilen yazı da Şube Yönetim Kurullarının Genel Kurullarda alınan kararlarla kabul edilen Yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapmak zorunda olduğu, Mimarlar Odası mevzuatı hükümleri kapsamında açıkça ortadadır ve tüm üyelerin de bu düzenlemelere uymaları zorunludur, denilmekte olup ayrıca 23.07.2014 tarihli yazı ile de 01.01.2014 – 22.07.2014 tarihleri arasında düzenlenmiş olan ve T.C. İçişleri Bakanlığı veritabanından aldığı Yapı Ruhsatı listesini tüm Şubelere bildirmiştir.


Son olarak Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin disiplin cezalarının tahsili amacıyla Ankara 20.İcra Müdürlüğünde ilamsız takipte bulunduğunu, 857 TL olan disiplin para cezasının 11.07.2014 tarihi itibariyle 1.214,87 TL olarak tahsil edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Siz sevgili üyelerimizin bu duruma düşmesini arzu etmediğimizi en samimi duygularımızla bildirir ve yukarıda yapılan  açıklamalar kapsamında, Mimarlar Odası düzenlemelerine uymanın yasal bir zorunluluk olduğu, aksi yönde hareket edenler hakkında mevzuata uygun olarak işlem yapılması gerekeceğini bilgilerinize sunar ve mesleki denetim konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini dilerim.

 

Selam, Sevgi ve Saygılarımla.

Mustafa KAŞ
Başkan