BTB Alma Koşulları


Büro Tescil Belgesi Alma Koşulları

Serbest Mimarın tescilinde ve tescil yenilemesinde;

• Mesleki Faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

• Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

• Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

• Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması, 

• İşyerinde ücretli çalışan mimar yada mimarlara, Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi, 

• Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşme, 

• Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını(tescil yenilemelerinde tescil yenileme ücreti ve aidatını ödemiş olması) ödemiş olması,

• Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,

• Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

Gereklidir. Adi ortaklıkların tescil ve tescil yenilemesinde bu koşullara ek olarak;

• Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması, 

• Mimarların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşme,

• Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili TMMOB üyeleri ile olan ortaklıklarında ihtisas ayrımı 
taahhütnamesi aranır. 

• Ayrıca tescil yenilemelerde; tescil yenileme ücreti ve üyelik aidatının ödenmiş olması gereklidir. 

Sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için, mimarın şirketteki hisse oranı, şirket sermayesinin ortaklara bölünmesi ile bulunacak paydan; ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır. Bu oran %10’dan az olamaz.

Bu şirketlerde; şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında “Mimarlık Hizmetleri”nin yer alması koşulu aranır. 

Ortaklarının tamamı, tasarım ve yapı sektörü ile ilgili meslek disiplinlerine tabi TMMOB üyesi olan, mimarlık ve mühendislik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde mimar ortağın payı; Şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinleri sayısına bölünmesi ile bulunacak % paydan az olamaz. 

Ortakların pay durumu, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alacak sermaye şirketi ortağı mimar tarafından belgelenir. 

Sermaye şirketi ortağı mimarın serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alabilmesi için aşağıdaki belgeler istenir. 

• Mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
• Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması, 
• Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi yada noter onaylı suretini vermiş olması, 
• Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması, 
• Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar yada mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi, 
• Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşme, 
• Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması, (mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.)
• Müelliflik haklarını düzenleyen sözleşme, 
• Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması
• Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması,
• Tescil yenileme işlemlerinde söz konusu koşullarla birlikte tescil yenileme ücretinin ve üyelik aidatının ödenmesi gereklidir.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilmesi ve yenilenmesinde uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yapan serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ile birlikte serbest mimarlık mührü verilir.
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü olmayan mimarlar, serbest mimarlık hizmeti yapamazlar.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü serbest mimar adına düzenlenir.
Mimara birden fazla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührü verilmez.
Tescil ve yenileme koşullarını sağlayan mimarlar, ilgili madde de belirtilen belgeleri tamamlayarak, iş yerinin bulunduğu ilin yada ilçenin bağlı olduğu birimine yazılı olarak başvurur.
Bu belgeler 7 gün içinde Şube etkinlik alanlarındaki birimlerce ilgili Şubeye iletilir. Şube yönetim kurulları başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde inceleyip sonuçlandırır.

Şube Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve onaylanan serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü, ilgili birimlere gönderilir. Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve Serbest mimar mührü serbest mimara ilgili birimlerce elden verilir. 
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescilde, o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere verilir. Tescil harcı ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır.
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi her yıl ocak ayı sonuna kadar serbest mimarın yazılı başvurusu ile o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere yenilenir. Tescil yenileme harcı ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır.
Belirlenmiş süresi içerisinde tescil yenilemesi yapılmamış ise yenileme işlemi yapılırken ilk tescil harcı ve o yılın üyelik aidatı alınır. 
Tescil ve tescil yenileme harçları her yıl Mimarlar Odası yönetim kurulu tarafından Aralık ayı içinde belirlenir ve ilan edilir.
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin yada serbest mimarlık mührünün kaybedilmesi durumunda, kaybın ve geçersizliğinin belgelenmesi koşulu ile yapılacak başvuru ve tescil harcının yatırılması durumunda serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü yeniden düzenlenir
Unvan, adres, statü değişikliği vb. gibi tescile esas koşullarda olan değişiklikler serbest mimarın en geç 30 gün içinde yapacağı yazılı başvuru sonucunda değiştirilir.

Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgeleri ülke çapında, karışıklığa ve tekrara neden olmayacak şekilde, Şube ve Şubelere bağlı birimler ile tescil tarihi esas alınarak numaralanır. İptal edilen numara bir başka serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine verilmez. Tescili silinen serbest mimarın yeniden başvurusu durumunda eski belge numarası verilir.
Şube değiştiren serbest mimar serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührünü kayıtlı olduğu Şubeye iade eder, yeni serbest mimarlık hizmetleri tescil belgesi ve mührü nakil olduğu Şube tarafından verilir.

Tescil ile ilgili evraklar Mimarlar Odası tarafından, üyenin mesleki faaliyeti süresince saklanır.