2018 İftar Yemeği ve Plaket Töreni


Mimarlık hayatında 25 ve 40 yılını dolduran Meslektaşlarımız için düzenlenen Plaket Töreni ve Yemeğimiz yüksek bir katılımla gerçekleşmiştir.
Düzenlenen Etkinliğe, Konya Milletvekilleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Akademisyenler, birçok Sivil Toplum Kuruluşunun başkan ve temsilcileri, Odamıza bağlı temsilcilikler, Resmi kurum yöneticileri ve çok sayıda meslektaşımız katıldı.
Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz düzenlenen yemekteki konuşmasına “Birlik, beraberlik, paylaşma ve toplumsal konulara duyarlılığın doruğa çıktığı zaman ramazan ayında bizlerle birlikte burada olduğunuz için hepinizi şahsım ve Mimarlar Odası Konya Şubesi adına sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımıza hoş geldiniz diyorum.
Kentimizin mesleki olduğu kadar sosyal ve kültürel etkinliklerinde de öncü rol üstlenen Mimarlar Odası Konya Şubesi olarak böyle bir ortamda sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Bugün mimarlık hayatında 25 ve 40 yılını büyük özveri, gayret ve meslek aşkıyla dolduran meslektaşlarımızın haklı gururlarını onlarla paylaşmak için bir araya geldik. Kendilerine mesleğimize bunca yıl vermiş oldukları katkı ve kıymetli emekleri için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 
Sevgili misafirler,
Mimarlar Odası Konya Şubesi olarak, kentimize ve mesleğimize her ortamda, her ne şekilde olursa olsun sahip çıkmayı ve katkı koymayı asıl vazifemiz olarak gördük. Toplumumuz ve ülkemiz adına, kamu yararını gözeterek, mesleğimizin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacı ile faaliyetlerini yürüten odamız bizlere verdiğiniz destekle çalışmalarına devam etmektedir. 
Yaklaşık son 10 yıldır meslek odalarının giderek artan sorunlarını birlikte yaşamakta ve göğüslemekteyiz. Meslek odaları toplumun umududur ve sadece üyelerin değil tüm kentlinin haklarını savunmakla yükümlüdür. 
Kıymetli Misafirler,
Bildiğiniz gibi mimarlık özü insan olan, yaşama hakları üzerine kurulmuş bir meslek dalı, daha da ötesinde bir yaşam tarzıdır. Yaşadığımız kente karşı sorumluluğumuzun, sahip çıkmanın ve kentlinin haklarını savunmanın farkındalığıyla Mimarlar Odası Konya Şubesi olarak kurduğumuz komisyonlarımızda kent, toplum ve meslekle ilgili konularda detaylı çalışmalar yaptığımızı bilmenizi isterim. Bugünler de sizlerin de takip ettiği ve bildiği üzere gündemimizde yakın tarihe kadar otopark yönetmeliği, imar barışı ve yapı ruhsatlarında Mimar ve Mühendislerin İmzalarının Kaldırılması konuları var. 
Otopark yönetmeliği ile ilgili olarak serbest çalışan mimarlar komisyonumuzun özverili çalışmalarıyla hazırlamış olduğu raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdik. Nitekim bildiğiniz gibi yönetmeliğin yürürlüğe girme süreci, bizim de çabalarımızla uzatıldı.
İmar Barışı ile ilgili olarak da çalışmalarımız devam etmektedir. İmar Barışının birçok eksik ve yanlışları barındırdığının farkındayız. Bu konuda hem kendi komisyonlarımız, hem de diğer meslek odaları ile kurduğumuz ortak komisyonlar çalışmalarına devam etmektedir. Bu uygulama ile kente verilecek zararları engellemek için, mesleki anlamda detaylı çalışmalar yürütmekteyiz. Bildiğiniz gibi Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar dün Resmi Gazetede yayınlandı. Şu an bu usul ve esasları mercek altına aldık. Fakat belirtmeliyiz ki; tamamen vatandaşın beyanına dayanarak, mühendis ve mimarları devre dışı bırakmak, mesleki alanda suiistimallere zemin hazırlayacaktır. Bu konuda meslek odalarının mutlaka görüşleri alınmalı ve değerlendirildikten sonra yürürlüğe sokulması gerekmektedir. Aksi halde meslektaşlarımız mesleki anlamda hak kayıpları yaşayacaklarıdır. Yakında bu konuyla ilgili olarak, yetkililere iletilmek üzere geniş çaplı bir rapor hazırlayacak ve bunu hem kamuoyuyla hem de sevgili üyelerimizle paylaşacağız. 
Yapı Ruhsatlarında Mimar ve Mühendislerin İmzalarının Kaldırılması konusu ise gündemimizde yer alan ve üzerinde çalıştığımız diğer bir konudur. Bu konu da yine diğer meslek odalarımızla birlikte fikir aşındırmaktayız. Çağdaş dünyada yapı yapma işi projelendirme sürecinden inşa sürecinin sonuna kadar birçok yasa, yönetmelik ve bu düzenlemeleri ciddiyetle kontrol eden kurumsal mekanizmaların denetiminde gerçekleşmektedir. Bu sürecin temelinde, yapı yapma işinin yetkin ve uzman meslek adamları tarafından projelendirilmesi, yapım aşamasının yine uzman ve yetkin meslek adamları tarafından kontrolü ve onayı vardır. Bu, meslek adamlarının müelliflik haklarının korunmasını sağlarken onlara ayrıca sorumluluklar yüklemektedir ve bu uygulama şekli sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Giderek kimliksizleşen kentlerimiz göz önüne alındığında, mimarsız, mühendissiz, meslek adamsız ve meslek odasız bir süreç düşünülemez. Bu süreç siyasi çatışmalardan ayrı tutulmalıdır. Kentlerimiz siyasi çekişmelere kurban edilemeyecek kadar kıymetlidir. Aksi halde bugün çok hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen ve dönüşen kentlerimizde yaşam giderek zorlaşacak, içinden çıkılamayacak bir hal alıp, yapılı çevrelerimiz insani gereksinimleri minimum seviyede bile karşılayamaz duruma gelecektir. Tüm bunların kentlerimiz, doğamız ve çevremiz üzerinde tahrip edici etkileri olacağı ve geri dönülemez zararlar vereceği açıktır. Kentler hepimizin kullanım hakkı ve sorumluluğundadır. 
Yapı ruhsatlarından mimari proje müellifinin imzasının kaldırılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan müelliflik haklarının ihlalinin de önünü açacaktır. Ruhsat alma süreçleri mimar ve mühendislerin denetimde ve kontrolünde olmalıdır. Bu tür uygulamalar denetimsiz yapılaşma, yetkin olmayan kişiler tarafından üretilen projelerle ileride daha büyük sorunlara ve yargı süreçlerine neden olacaktır. Bu noktada hedef sağlıklı çalışan mekanizmaları üretmek ve süreci doğru yöneterek oluşacak yeni olumsuzlukları önlemek olmalıdır. Çağdaş dünyada yapı sektöründe, meslek insanlarını sistemin dışında bırakmak başta kentlerimize yapılan büyük bir haksızlıktır. Meslek adamlarının süreçteki hakimiyeti ve hakları garanti altına alınmalı, meslek odaları kamu adına denetimlerini yapabilmeli ve kontrol mekanizmalarına dahil edilmelidir. Uzman meslek insanlarını haklarının korunmaması niteliksiz, depreme dayanıksız, kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyeceği yapıların oluşmasına ve kentlerimizin kimliksiz ve yaşanamaz hale gelmesine neden olacaktır. Aynı zamanda meslek uzmanlarının sunduğu nitelikli mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetlerinin de topluma ulaşmasını ve meslek mensuplarının yetkinliklerinin güvencesi olan meslek kuruluşlarının ve kamu kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi açısından da bir zorunluktur.
Planlama ve şehircilik ilkelerine bağlı kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetleri, mesleki hak ve yetkileri, müelliflik ve telif haklarının kamusal ve hukuki denetimini sağlayan sağlıklı bürokratik işleyiş hem kentimize hem de kentlilere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir ortamlar sağlayacaktır. Meslek haklarımızla ilgili mücadelemizin sürdürüleceğini değerli kamuoyu ve siz meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Bu noktada bizlerle birlikte olan ilk üyemizden en yeni üyemize kadar, destek veren, gönlünü koyan herkese şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Sözlerime son verirken, bugünkü programımızda bizi destekleyen Alligator firmasına katkıları için ve siz kıymetli misafirlerimize teşrifiniz için şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. “ ifadelerini kullandı.