15.08.2014 TARİH VE 437 SAYILI MECLİS KARARI


15.08.2014 TARİH VE 437 SAYILI MECLİS KARARI:

“Konya Kent Bütününü kapsayan Kırsal Yerleşim Alanları ve yapılaşma şartları aşağıdaki şekilde uygulanmasına” işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

KIRSAL YERLEŞİM ALANLARI VE YAPILAŞMA ŞARTLARI

Kırsal Yerleşme Alanları: Kentsel yerleşmeler ile bütünleşmemiş konumda bulunan, 5216 ve 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içine katılarak mahalleye dönüşmüş olan köy statüsüne sahip olan yerleşmeler ile mezra ve yayla yerleşimlerini kapsamakla birlikte nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden imar planı bulunmayan yerlerdir.        

Onaylı Uygulama İmar Planı ya da Köy Yerleşme Planı bulunmayan, köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti de yapılmamış olan kırsal yerleşmelere yönelik kırsal yerleşik alan ve kırsal gelişme alanı tespitleri 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planlarında tamamlanacaktır. Ancak bu aşamaya kadar;

1)- Ekli haritada görünen kırsal yerleşim alanlarına ait koordinatlı sınır tespiti yapılmış alanlar,

2)- Tapusunda mevkisi “Köy içi” olarak tespit yapılmış alanlar, Kırsal yerleşim alanı içerisinde kabul edilecek ve yapılaşmalar uygulama imar planları yapılıncaya kadar aşağıda belirlenen yapılaşma koşulları çerçevesinde yapılacaktır.

 

Kırsal yerleşme alanları içerisinde;

a) Bu alanlarda; TAKS= 0.40, Emsal (E) = 0.80,  Bina Yüksekliği en fazla = 6.50m. (2 Kat) Olacaktır. Silo, Samanlık, Yem deposu, vb. yapılar için max. bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda idaresince belirlenir. Kırsal yerleşim alanlar içerisinde Yapı inşaat alanı 500m2’yi geçmeyen; köyün ihtiyacına yönelik olarak Konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri, köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası, süt soğutma depoları, meyve depoları ile ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmayacak olup yapı nizamları ilgili belediyesince belirlenecektir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (Turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımları vb.) uygulama imar planı yapılması zorunludur.

b) Bu alanlarda inşa edilecek yapılara ilçe belediyeleri tarafından, 3194 sayılı İmar kanunun 8(ğ) maddesine dayanılarak kanunun 27. maddesi kapsamında fen ve sağlık şartlarına esas kırsal yapı belgesi düzenlenecektir. Ayrıca yapılaşma koşulları planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin “yapı ruhsat işlemleri” bölümü hariç diğer bölümlerde yer alan esaslara göre yapılacaktır.

c) 6360 Sayılı Kanunun 3(1) maddesi çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve/veya ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan “Tip projeler” in uygulaması 3194 sayılı imar kanunun 27. maddesi kapsamında ilçe belediyeleri tarafından yapılacaktır.

d) (b) ve (c) bentleri çerçevesinde yapılacak uygulamalarda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacak olup bu aşamada;

d1) Yapının Kırsal yerleşim alan (yukarıda 1. Ve 2. fıkralarda tanımlanan) içerisinde bulunması,

d2) Yapı sahibinin köy nüfusuna kayıtlı ve köyde oturduğuna dair Muhtarlık belgesi,

d3) Yapının etüt ve projelerinin; yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunun İlçe belediyesince incelenerek izin verilmesi, (standard form)

d4) Yapı ruhsatı aşamasında hazırlanacak olan statik projelere esas zemin etüt raporları Konya Büyükşehir Belediyesi Zemin Etüt Laboratuvarı tarafından tanzim edilmesi,

d5) Yapının etüt ve projelerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapıldığı proje müellifi olan mimar ve mühendislerce rapor haline getirilmesi ve belediyesince belgelenmesine (standart form) müteakip iskân izni verilecektir.

 

Kırsal yerleşme alanları dışarısında;

a)  Kırsal yerleşim alan sınırı dışında kalan tüm yapılar ruhsata tabidir.

b) Entegre tesis niteliğinde olan veya yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçen yapılarda kurum görüşleri ile birlikte imar plan revizyonu yapılması zorunludur.

c) Yola cephesi olmayan kadastro parsellerin bulunduğu yapı adalarında, yola cephesi bulunan parsele ruhsat düzenlenmeden önce yola cephesi olmayan parselin yoldan faydalanabilmesi için yol istikamet planı hazırlatılarak imar uygulaması yapılması zorunludur.

Yukarıda açıklanan Kırsal yerleşim alanları içinde veya dışında verilecek izinlerde, Özel Kanun hükümlerine tabi yerlerde ilgili kurum görüşleri aranacaktır.

 

NOT: “Kırsal Yerleşim Alanları Dışında” bölümü 15.05.2015 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararı ile iptal edilmiştir.