SMGM’nin 2016 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge


TMMOB MİMARLAR ODASI

SMGM’nin 2016 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
1 Ocak 2016

A. GENEL BİLGİLENDİRME

SMGM’nin Kuruluş Amacı

“Mimarlık mesleği ve mesleki hizmetin; etkinliğini, verimliliğini ve gelişimini sürekli kılmak amacıyla, meslek mensuplarına değişen dünya koşulları, bilimsel teknolojik gelişmeler ve toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlarını, sürekli geliştirme ortamlarını, olanaklarını ve fırsatlarını sunmak, edindiği yeni bilgi ve becerilerini  değerlendirmek ve referansları haline getirmektir.”

SMG’nin Tanımı

“Sürekli Mesleki Gelişim ile kastedilen, mimarların bilgi ve becerilerinin toplumun ihtiyaçlarına uygun olmasını garantiye alan, bunların yitirilmemesini ve artırılmasını sağlayan ve yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir.”

B. 2016 YILI SMG UYGULAMALARI

 • SMG kapsamındaki mesleki faaliyetler “mesleki eğitimler”, “mesleki uygulamalar”, “mesleki etkinlikler” ve “mesleki yayınlar” başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
 • SMGM’ye bilgisi ulaştırılan söz konusu mesleki faaliyetlerin kredileri Üye Sicil Sistemi’ne SMGM tarafından işlenir.
 • SMGM bünyesindeki eğitimler üç kategoride planlanır:

1. Yüz Yüze Eğitimler

 • Bilgilendirme Eğitimleri (Sertifikasız Eğitimler),
 • Yetkilendirme Eğitimleri (Sertifikalı Eğitimler),
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri,

2. Yerinde Mimarlık Programları,

3. E-Eğitimler.

 • SMG kapsamındaki yetkilendirme ve bilgilendirme eğitimlerine katılım bedeli 10 TL/saat’tir.
 • Bilgisayar programı eğitimleri, fotoğraf vb. uzun programlı kişisel gelişim eğitimlerinin katılım bedelleri eğitimi kurgulayan şube tarafından belirlenir.
 • Tüm yüz yüze eğitimlerde 75 TL/saat’lik eğitmen ücreti ile eğitmen/gözetmen eğitmen yol ve konaklama giderleri ilgili Şubeler tarafından karşılanacaktır.
 • Eğitimlerden kredi alınabilmesi için katılımcıların eğitimlerin en az %75’ine katılımı gerekir.
 • Büro Tescil Belgesi’nin alınması/yenilenmesi başvurularında SMG kredisi şartı aranmaz.
 • Genel Merkez tarafından verilen Büro Tescil Belgelerinin ekinde üyemizin SMG kapsamındaki performansını gösteren bir belge iliştirilir.

C. BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ (SERTİFİKASIZ EĞİTİMLER)

 • SMGM tarafından kurgulanan veya akredite edilen eğitimlere katılım 1 kredi/saat olarak değerlendirilir. 15 saati geçen eğitimler en fazla 15 kredi olarak değerlendirilir.
 • Eğitimler SMGM’nin alt ve üst sınırını belirlediği katılımcı sayısıyla yapılır.
 • Bazı eğitimler doğrudan SMGM tarafından programlanabilir ve uygulanabilir.
 • Şubeler, üyelerinin ihtiyaçlarını ve yerel konuları da dikkate alarak, içeriği ve eğitmeni SMGM tarafından önceden onaylanmış olan eğitim programlarını açabilirler. Eğitim açma başvurusunun gerçekleştirilebilmesi için eğitimin SMGM’nin belirlediği formata uygun olması, eğitim notlarının hazırlanmış ve eğitmen(ler)inin özgeçmiş(ler)inin iletilmiş olması gerekir. Onaylanan eğitimler “SMGM eğitimi” olarak kabul edilir.
 • Gerek SMGM gerekse Şubeler tarafından önerilen eğitimler ve eğitmenler, Eğitim Değerlendirme Birimleri tarafından, o alan içinde yer alan eğitmenlerin de görüşleri alınarak değerlendirilir ve oluşan görüş Yürütme Kurulu’nun onayına sunulur. Görüşler gizlilik derecesinde saklanır.
 • SMGM’ye iletilen “eğitim açma” talepleri “Eğitim Değerlendirme Birimleri”nin –ve gerekirse hakemlerin–; eğitim notunu kitap olarak yayımlama talepleri ise “Yayın Kurulu”nun –ve gerekirse hakemlerin– görüşleri doğrultusunda Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir.
 • Bir şubenin onaylanan eğitim programı; başka şubeler tarafından açılmak istendiğinde, şubeler arasındaki eğitim takvimi SMGM tarafından hazırlanır. Şube kurguladığı eğitimi, “yerel” veya “talep edilen tüm şubelerde açılmak üzere” diye tanımlayabilir.
 • Eğitim tamamlandıktan sonra eğitimle ilgili bütün belgelerin Şube SMG Sorumlusu tarafından (imzaları tamamlanmış katılımcı listeleri, katılım listesi özetleri, eğitim değerlendirme formları, SMG sorumlusu raporu vb.) eksiksiz olarak, en geç 1 ay içerisinde SMGM’ye ulaştırılır. Listelerin SMGM’de kayda işlenmesinden sonra düzeltme talepleri kabul edilmez.
 • Şubeler eğitim taleplerini, istedikleri eğitim tarihinden en az 1 ay önce SMGM’ye bildirir.
 • Eğitimlere katılanlara verilecek katılım belgeleri SMGM tarafından düzenlenir. Katılım belgeleri, SMGM tarafından düzenlenen tutanakla birlikte ilgili şubeye gönderilir. Şube SMGM sorumlusunca teslim alındığına dair imzalanan tutanak SMGM’ye geri iletilir.
 • İçeriğinde değişiklik yapılan belirli güncelleme eğitimleri dışında, aynı eğitime tekrar katılım için kredi alınmaz.
 • Eğitim kurgulayanlara bir defaya mahsus olmak üzere, kurgulanan eğitimin saati kadar kredi verilir. Eğitimin birden fazla kişi tarafından kurgulanması durumunda bu krediler, ayrı ayrı her eğitmene verilir. (Verilen kredi miktarı 15 krediyle sınırlıdır.)
 • Eğitim verenlere eğitimin açıldığı yıl bir defaya mahsus olmak üzere, eğitim saati kadar kredi verilir. (Verilen kredi miktarı 15 krediyle sınırlıdır.)
 • Bazı eğitimler, konusuna bağlı olarak farklı mekânlarda veya bir gezi eşliğinde yapılabilmektedir. Katılımcılarına eğitim notu dağıtılan ve “Yerinde Mimarlık” adı verilen bu eğitimler 4 kredi/gün olarak değerlendirilir.
 • SMGM ve Şubeler tarafından kurgulanan eğitimlerin dışındaki lisansüstü/doktora eğitimleri ve lisansüstü/doktora yürütücülükleri kişisel başvuru yoluyla haftalık ders saatleri kadar kredilendirilir.
 • Doktora ve yüksek lisans tezlerinin kredilendirilmesi için, yapıldığı kurum tarafından çalışmanın tamamlandığının belgelenmesi gereklidir. Doktora tezi 12 kredi, yüksek lisans tezi 3 kredi olarak değerlendirilir.
 • Mimarlık okullarına lisans eğitiminde misafir eğitmen olarak çağırılan mimarlar, kişisel olarak belge ile başvurmaları halinde haftalık ders saatleri kadar kredi alır.

D. YETKİLENDİRME EĞİTİMLERİ (SERTİFİKALI EĞİTİMLER)

 • SMGM bünyesinde açılan yetkilendirme eğitimlerinin, eğitmenleri ve eğitim programları SMGM tarafından veya yetkilendiren kurumca planlanır.
 • SMGM bünyesinde açılan yetkilendirme eğitimlerinin kurgusu SMGM tarafından oluşturulur.
 • SMGM bünyesinde açılan yetkilendirme eğitimlerinin eğitmenleri SMGM Eğitmen Havuzundan SMGM tarafından belirlenerek eğitim tarihinden en geç bir hafta öncesinde iletişim bilgileri ile birlikte SMGM tarafından ilgili Şubeye bildirilir.
 • SMGM bünyesinde açılan yetkilendirme eğitimlerinde eğitim sonunda yapılan sınavın soruları (varsa) SMGM soru havuzundan ilgili eğitmenler tarafından seçilir. Hazırlanan soruların çoğaltılması ilgili eğitmenlerin sorumluluğundadır.
 • Eğitim tamamlandıktan sonra eğitimle ilgili bütün belgelerin (imzaları tamamlanmış ve sınav notu işlenmiş katılımcı listeleri, katılım listesi özetleri ve tutanağı, eğitim değerlendirme formları, SMG sorumlusu raporu vb.) Şube SMG Sorumlusu tarafından eksiksiz olarak, en geç 1 hafta içerisinde SMGM’ye ulaştırılır. Listelerin SMGM tarafından MOP’a kaydedilmesinden sonra düzeltme talepleri kabul edilmez.
 • Eğitimlere katılanlara verilecek sertifika veya kimlik belgeleri SMGM tarafından düzenlenir. Sertifika veya kimlik belgeleri, SMGM tarafından düzenlenen tutanakla birlikte ilgili şubeye gönderilir. Şube SMGM Sorumlusunca teslim alındığına dair imzalanan tutanak SMGM’ye geri iletilir. Sertifika veya kimlik belgelerinin üyeye teslim edilmesi Şubelerin sorumluluğundadır.
 • SMGM bünyesinde açılan yetkilendirme eğitimlerine katılanlara sertifika belgesi dışında herhangi bir katılım belgesi verilmez.
 • Yetkilendirmeye yönelik olarak aşağıda adı geçen eğitimlerden sertifika alabilmek –veya varsa sınavına katılabilmek– için, eğitimlere en az %75 katılım şartı aranır.
 • Almış olduğu eğitime %75'in altında katılım gösterenler, sertifika alabilmek için ikinci defa eğitime ücretli olarak katılmak durumundadır.
 • Eğitim sonrasında yapılan sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlara sertifika verilir. Sınavda 70’in altında puan alanların, iki kere daha ücretsiz olarak tekrar sınava girme hakkı bulunur.
 • Katılımcıların sınav notu eğitmence imza listesine işlenir ve ekine isimli sınav kâğıtları eklenir.
 • SMGM bünyesinde açılan yetkilendirme eğitimlerinin eğitim notları SMGM tarafından bastırılır ve ilgili şubeye gönderilir. Eğitim notları ile ilgili giderler Şube tarafından karşılanır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı” olmak isteyenlere zorunlu tutulan sertifikalı bir eğitimdir.
 • Eğitim 18 saat / 3 gün olarak yapılır, 15 kredi olarak değerlendirilir.
 • Eğitim sonunda sınav uygulanır. Eğitime en az %75 (18 saatin an az 14 saati) katılım sağlayanlar sınava girme hakkı kazanır. Katılımcıların bu oranı sağlayıp sağlamağı, SMG Sorumlusu ve/veya eğitmence sınav öncesinde kontrol edilir. Sınavın geçer notu 100 üzerinden en az 70 puandır.
 • Alınan sertifikanın geçerlilik süresi sınava giriş tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.
 • Mimarlar Odası’nın yetkili Şubelerinin bünyesinde açılan “EKB Uzmanlığı” yetkilendirme eğitimlerine katılım ücreti 180 TL’dir.
 • Katılım başvurusu yapan üyelere, eğitim tarihinden üç gün önce kesin kayıt için eğitim bedellerini yatırmaları ve kayıt için aranan basılı ve dijital belgeleri tamamlamaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Gerekli belgelerin üyelerden sağlanması ilgili Şubenin sorumluluğundadır.
 • Yukarıda sıralanan koşullar, eğitim başvurusu sırasında ilgili Şube tarafından katılımcılara mutlaka hatırlatılmalıdır.
 • EKB Uzmanlığı eğitimi, iki eğitmen tarafından 3 gün boyunca birlikte yürütülür.
 • EKB Uzmanlığı eğitimindeki 75 TL/saat’lik eğitmen ücreti toplam 1.350 TL’dir ve iki eğitmene eşit olarak (675 + 675 TL) paylaştırılır.


Kamulaştırma Bilirkişiliği

 • Maliye Bakanlığı tarafından “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyenlere zorunlu tutulan sertifikalı bir eğitimdir.
 • Eğitim 16 saat (8+8; 2 gün) olarak yapılır, 15 kredi olarak değerlendirilir.
 • Eğitim sonunda sınav uygulanır. Eğitime en az %75 (18 saatin an az 14 saati) katılım sağlayanlar sınava girme hakkı kazanır. Katılımcıların bu oranı sağlayıp sağlamağı, SMG Sorumlusu ve/veya eğitmence sınav öncesinde kontrol edilir. Sınavın geçer notu 100 üzerinden en az 70 puandır.
 • Alınan sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.
 • 2017 yılı Bilirkişi Listesinde yer almak isteyenler;
  - 2012, 2013, 2014, 2015 veya 2016 yıllarının herhangi birinde temel eğitime girerek sertifikalarını almış/yenilemiş olmalıdır.
  - 2012, 2013, 2014, 2015 veya 2016 yıllarından herhangi birinde temel eğitimlere girmiş olanların 2016 yılında “Güncelleme” eğitimi alarak sertifikalarını vize ettirmeleri
  zorunludur.
  - 2011 yılı ve öncesinde temel eğitime katılmış olanlar, sertifika süreleri geçerliliğini kaybedeceğinden 2016 yılında yeniden temel eğitime katılmalıdır.
 • SMGM bünyesinde açılan “Kamulaştırma Bilirkişiliği - Güncelleme” yetkilendirme eğitimlerine katılım ücreti 60 TL’dir.
 • Katılım başvurusu yapan üyelerin öncelikle, Genel Merkezce önceden bilgisi verilmiş olan Bilirkişilik koşullarını sağladığı kontrol edilmeli ve Bilirkişi listesine giriş için başvuru ücreti hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Katılımcılarının eğitim durumları Şube tarafından MOP’tan kontrol edilmeli; 5 yıllık sertifika süresi dolanlar yeniden temel eğitime yönlendirilmelidir.
 • Katılımcıların eğitim tarihinden en geç üç gün önce kesin kayıt için eğitim bedellerini yatırmaları gerektiği hatırlatılır.
 • Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Şubeler, sorumluluk alanlarına giren illerin Bilirkişilik Listelerini Genel Merkez’e iletir. Genel Merkezce kontrol edilen ve düzenlenen tüm liste TMMOB’ye bildirilir.
 • Katılımcılar, yukarıda sıralanan koşullar ve süreç ile ilgili, eğitim başvurusu sırasında Şubesi tarafından mutlaka bilgilendirilmelidir.
 • SMGM bünyesinde açılan “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yetkilendirme eğitimlerine katılım ücreti 160 TL’dir.
 • “Kamulaştırma Bilirkişiliği” ve “Güncelleme” eğitimlerinde eğitmen ücreti 75 TL/saat’ten hesaplanır. (16 saat’lik temel eğitim için toplam 1200 TL; “Güncelleme” eğitimi için toplam 450 TL’dir.)

E. E-EĞİTİMLER

 • E-eğitimlere katılım, tüm üyeler için ücretsizdir.
 • E-eğitimlere, Mimarlar Odası web sitesi anasayfasınde yer alan “E-Eğitimler”e tıklandıktan sonra, yalnızca Oda Sicil Numarası ve doğum yılı bilgileri doldurularak şifresiz girilir.
 • İzlenen ve tamamlanan her eğitim SMG kapsamında 1 kredi olarak değerlendirilir ve otomatik olarak Üye Sicil Sistemi’ne işlenir. Bununla birlikte eğitime sınırsız giriş yapılabilir.
 • Eğitimler için eğitim kurgulama bedeli 10 TL/ekran’dır.

F. YERİNDE MİMARLIK PROGRAMLARI

 • Şubeler tarafından kurgulanan yerinde eğitimlerdir.
 • Şubelerce kurgulanacak program, alternatif tarih, yürütücü/rehber isimleri ile birlikte SMGM’ye en az üç ay öncesinde bildirilerek onayı alınır.
 • Kurgusu ve takvimi SMGM tarafından onaylanan programın, Mimarlar Odası’nın periyodik yayınları ve web sitesinde duyurusu yapılır. Ayrıca, SMGM tarafından baskısı yapılacak afişlerin de tüm Şubelere dağıtımı yapılır.
 • Programlar, tüm Şubelerden üyelerin katılımına açıktır. Programların kayıt aşamasında üyelerin farklı Şubelerden katılımına özen gösterilmelidir.
 • Yerinde mimarlık programları, 4 kredi/gün ile değerlendirilir.
 • Başvuru ön kaydı alınan katılımcılardan kesin kayıt için katılım bedelleri en az 3 gün öncesinden tahsil edilir.
 • Katılım bedeli, Şubeler tarafından belirlenir. Programın başlayacağı yerden bitirildiği yere kadar ulaşım, konaklama ve yemek bedellerini içerecek katılım bedeli, kâr amacı güdülmeden, yalnızca masrafların karşılanması anlamında hesaplanmasına özen gösterilmelidir.
 • Program sırasında, program kapsamındaki yerlerin kısa tanıtımlarını içeren broşür dağıtılır. Bu broşürlerin metin ve görselleri ilgili Şube tarafından SMGM’ye iki ay önce gönderilir. SMGM tarafından baskıya hazırlanacak broşürler, program öncesinde ilgili Şubeye teslim edilir.
 • Programın SMGM tarafından hazırlanan afiş ve broşürlerinin bedelleri Şube tarafından karşılanır.

G. MESLEKİ ETKİNLİKLER

 • SMGM’nin düzenlediği veya akran saydığı eğitimlere katılmanın yanı sıra mesleğimizle ilgili etkinliklere katılmak da SMG kapsamında değerlendirilmekte ve kredilendirilmektedir.
 • Şubelerin kendi kurguladıkları ve organize ettikleri etkinliklerin yanı sıra, sorumluluk alanları içinde gerçekleşen ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri de özenle takip etmeleri ve SMG kapsamına alınmak üzere SMGM’ye bildirmeleri beklenir.
 • Üyelere önceden duyurularının yapılabilmesi için, Şubeler tarafından SMG kapsamına alınması talep edilecek etkinliklerin, etkinlik tarihinden en az 15 gün önce SMGM’ye bildirilmesine özen gösterilmelidir.
 • SMG kapsamına alınma başvurusu önceden yapılmamış etkinliklere katılım, etkinlik bilgilerinin (tarih, yer, program vb.) iletilmesi ve katılımın belgelenmesi halinde ayrıca değerlendirilir. Bu etkinliklerin değerlendirilmesinde söz konusu etkinliklerin mesleğimizle ilgisi, düzenleyen kurumun ulusal ve uluslararası saygınlığı vb. ölçütler dikkate alınır.
 • Etkinliklerin katılımcı listelerinin düzenli tutulmasına yönelik şubelerin özen göstermeleri; kayıtların ve katılımcı listesi özetlerinin en geç 1 ay içerisinde SMGM’ye gönderilmesi gerekmektedir. Listelerin SMGM’de kayda işlenmesinden sonra eksik imza vb. düzeltme talepleri kabul edilmez.
 • Sempozyum, kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans, malzeme/ bilgisayar programı tanıtımı vb. etkinlikler, programlarına göre SMGM tarafından önceden değerlendirilerek SMG kapsamına alınır ve kredileri ilan edilir.
 • Söz konusu etkinliklere katılımın kredilendirilmesi, SMGM tarafından etkinlik programının yoğunluğuna göre önceden değerlendirilerek başvuruda bulunan şubeye bildirilir. Bir günlük etkinlik, programının süresi, yoğunluğu vb. niteliklerine göre en az 1, en fazla 5 kredi ile değerlendirilir.
 • Söz konusu etkinliklerde konuşmacı, oturum başkanı, panelist vb. görevlerde bulunanlar 2 kredi/oturum esas alınarak değerlendirilir. Bu görevlerdeki katılımcıların de imza listesini imzalamış olmaları ve Şubenin hazırladığı özet listede belirtilmiş olması gereklidir.
 • Etkinliklerin organizasyonlarında görev almak her etkinlik için 1 kredidir; Oda’nın herhangi bir kademesinde yönetim ve karar organlarında yer alan kişiler bu kapsama alınmaz.
 • Öncesinde bir tanıtım veya konuşma yapılması kaydıyla, mesleki film/belgesel gösterimi vb. etkinliklere katılım, süresine bakılmaksızın 1 kredi ile değerlendirilir.
 • Teknik gezilerde her bir gün için katılım 1 kredi; rehberlik yapma 2 kredi olarak değerlendirilir. Ancak, Teknik Gezi’nin onaylanabilmesi için; gezi programı, gezi tarihleri, gezi güzergâhı, gezinin teknik, kültür ve bilim açılarından donanımlı uzman rehberinin özgeçmişi, gezi tarihinden 15 gün önce SMGM sekretaryasına gönderilip onay alınması gerekir. Tercihan bu gezilerin üniversite, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezleri ve onların Yurtdışı Gelişim Programları kapsamında ve işbirliği ile yapılıyor olması, teknik gezilerde aranan nitelikleri kazandırır. Yurtdışı gezilerde yolda geçen günler gezi programı içinde sayılmaz.
 • Belgelendirilmesi kaydıyla fuar ziyareti 1 kredi/fuar ile değerlendirilir. Fuar kapsamında düzenlenen SMG kapsamındaki etkinliklere katılım ayrıca kredilendirilir.
 • Bireysel sergi açmak, sergilere eserle katılmak, sergilerin kurgulanması / içeriğinin hazırlanması / küratörlüğünün yapılması vb. görevlerde bulunmak SMG kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamdaki başvurular sergiye harcanan emek dikkate alınarak değerlendirilir ve kaydedilir.
 • Mesleğimizle ilgili açılan ve SMG kapsamına alınmış bir sergiyi gezmek 1 kredi olarak mesleki gelişim kapsamında değerlendirilir. SMGM ile sergiyi düzenleyen kurum arasında katılımın belgelenmesiyle ilgili bir mutabakat önceden düzenlenmiş olmalıdır.
 • Şubelerimizce SMG kapsamında değerlendirilen sergilerde, sergiyi rehber eşliğinde incelemek vb. özel bir etkinlik düzenlenmesi mümkündür. Böylesi etkinliklerle ilgili başvurular ayrıca değerlendirilir.
 • SMG kapsamına alınacak etkinliklerde, konularının doğrudan “mimarlık”la ilgili olması koşulu aranır.
 • Bir eser/etkinlik, birden fazla alanda kredilendirilemez, en yüksek kredi sağlanan alan dikkate alınır.
 • Söz konusu etkinliklerden kredi sağlanması için SMGM’ye, gerekli belgelerle bireysel başvuru yapılması esastır.

H. MESLEKİ UYGULAMALAR

Meslektaşlarımız sadece katıldıkları eğitim ve etkinliklerden değil, aynı zamanda SMG kapsamında değerlendirilen aşağıdaki mesleki ve bilimsel çalışmalardan da kredi almaktadır:

Mesleki Yarışmalar:

Mimarlar Odası tarafından akredite edilen yerel/ulusal/uluslararası yarışmalar için kredilendirme aşağıdaki kriterler doğrultusunda gerçekleştirilir.

UIA’nın akran saydığı tüm uluslararası yarışmalar akredite edilmiştir. Diğer yarışmaların kredilendirilmesi, bireysel olarak yapılacak başvurunun ardından değerlendirilir.

 • Ulusal ve uluslararası yarışmalardaki değerlendirmede “katılım” esas alınmıştır. Dereceye girmek ayrıca kredilendirilmez. Ulusal yarışmaya katılmak 4 kredi/eser, uluslararası yarışmaya katılmak 8 kredi/eser olarak değerlendirilir.
 • Yarışmaya katılan eserin müellifi esas alınmakla birlikte –varsa– yardımcıları da kredilendirilir. Ulusal yarışmalarda 1 kredi/eser, uluslararası yarışmalarda 2 kredi/eser olarak değerlendirilir.
 • Jüri ve seçici kurul üyelerinin çalışmaları (ve aktif katılım gösteren yedek üyeler) yerel ve ulusal yarışmalarda 4 kredi/yarışma, uluslararası yarışmalarda 6 kredi/yarışma, öğrenci yarışmalarında ise 2 kredi/yarışma olarak değerlendirilir.
 • Raportörlerin çalışmaları yerel ve ulusal yarışmalarda 2 kredi/yarışma, uluslararası yarışmalarda 3 kredi/yarışma, öğrenci yarışmalarında da 1 kredi/yarışma olarak değerlendirilir.
 • Öğrenci yarışmalarında danışman jüri üyeliği yerel ve ulusal yarışmalarda 1 kredi/yarışma, uluslararası yarışmalarda 2 kredi/yarışma, öğrenci yarışmalarında ise 1 kredi/yarışma olarak değerlendirilir.

Mesleki Ödüller:

Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri için değerlendirme aşağıdaki gibidir. Bunun dışında gerek şubelerimizce, gerekse başka kurumlarca düzenlenen yerel/ulusal/uluslararası ödüllerin kredilendirilmesi mümkündür.

Meslektaşlarımızın yurt dışında kazandıkları ödüllerle ilgili yapacakları bireysel başvuruları, Mimarlar Odası’nın onayladığı ilkeler doğrultusunda değerlendirilir.

 • Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında “Mimar Sinan Ödülü” ve “Mesleğe Katkı Ödülü” alan meslektaşlarımızdan SMG kapsamındaki yükümlülükler aranmaz.
 • Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamındaki kategorilerin herhangi birinde ödül almak 15 kredi olarak değerlendirilir.
 • Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi'nde yer almak 4 kredi/eser olarak değerlendirilir.
 • Ödül alan ve sergiye katılan eserlerin müellifinin yanı sıra yardımcı statüsünde belirtilenler de 1 kredi/eser olarak değerlendirilir.

İ. MESLEKİ YAYINLAR

Meslektaşlarımızın mesleki ve bilimsel alanda ürettikleri yazılar SMG kapsamında değerlendirilir ve kredilendirilir. Kredilendirilecek çalışmanın doğrudan mimarlıkla ilgili olması ve süreli/süresiz basılı veya elektronik yayın organlarında “yayımlanmış” olması koşulu aranır. Her türlü basım ve yayın araçları ile basılan, çoğaltılan veya sunulan yazılı eserler “yayımlanmış” olarak kabul edilir.

Mesleki Yayınların sicile kaydedilmesi için üyelerin SMGM’ye yazılı başvurusu gereklidir. 

Süreli Yayınlar:

Mimarlar Odası tarafından akran sayıldığı ilan edilen yerel / ulusal / uluslararası basılı veya internet ortamındaki süreli yayınlardaki mesleki yazılar aşağıdaki gibi kredilendirilir. Diğer süreli yayınlardaki yazıların kredilendirilmesi için bireysel başvuru yapılması gereklidir. Söz konusu yazılar “makale, bildiri, mesleki rapor / araştırma raporu, eleştiri yazıları vb.” türleri kapsar. Yorum içermeyen haber nitelikli yazılar bu kapsamın dışındadır.

 • Yayımlanan her bir yazı, üzerindeki emek, kapsam ve bilgi yoğunluğu dikkate alınarak, 2 kredi ile değerlendirilir.
 • Yayımlanan her bir çeviri yazı 1 kredi ile değerlendirilir.
 • Bir projesi yayımlanan veya mesleki performansı üzerine kendisiyle söyleşi yapılan meslektaşlarımız ilgili yazı nedeniyle 1 kredi ile değerlendirilir.
 • Dosya editörlüğü yapmak 1 kredi ile değerlendirilir.
 • Her bir süreli yayın için, yayın kurulu / komitesi üyeliği ve hakemlik yapan meslektaşlarımızın çalışmaları 1 kredi/sene olarak değerlendirilir.

Süresiz Yayınlar:

Süresiz yayınlar alanında aşağıda belirtilen katkılar SMG kapsamında değerlendirilir:

 • Kitap, sözlük yazmak,
 • Kitap çevirmek,
 • Kitap editörlüğü ve yayına hazırlık çalışmaları yapmak,
 • Yayımlanan kitaplarda yer alan bir projenin/eserin müellif olmak,
 • Ansiklopedilerde kapsamlı madde yazmak,
 • Sözlü tarih çalışmalarına görüşen ve görüşülen kişi olarak katkı sağlamak.

Meslektaşlarımızın bu kapsamdaki çalışmaları, üzerindeki emek, kapsam ve bilgi yoğunluğu dikkate alınarak değerlendirilir ve kredilendirilir.

J. AKÇALI KONULAR

 • Yüz yüze Yetkilendirme ve Bilgilendirme eğitimlerinde katılımcı ücreti 10 TL/saat’tir.
 • Yetkilendirme ve Bilgilendirme eğitimlerinde, eğitmen ücreti ve şehirdışından katılan eğitmenlerin ve gözlemci eğitmenlerin yol ve konaklama giderleri ilgili Şubeler tarafından muhasebe usul ve esasları çerçevesinde karşılanır.
 • Yetkilendirme eğitimlerinde katılımcılara (varsa) dağıtılacak olan kitap veya eğitim notu giderleri ilgili Oda birimi tarafından karşılanır.
 • SMGM bünyesinde açılan tüm eğitimler için eğitmen ücreti net 75 TL/saat olup, gelir vergisi stopajı ilgili Oda birimi tarafından beyan edilerek ödenir.
 • Şubeler tarafından önerilen ve SMGM tarafından uygun görülen eğitim programlarının düzenlenmesi durumunda; şubeler SMGM kapsamında düzenlenen eğitimlerde merkezî olarak belirlenen eğitim ve eğitmen ücretlerine uymak durumundadırlar.
 • Bilgisayar programı eğitimleri, fotoğraf vb. uzun programlı Kişisel Gelişim eğitimlerinin bedelleri eğitimi kurgulayan şube tarafından belirlenir.
 • SMGM çalışmaları Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerde her eğitim için eğitimin adı ile açılacak fasıl hesaplarda takip edilir.
 • Şubelerce düzenlenen ve SMGM tarafından onaylanan SMG kapsamındaki eğitimlerle ilgili hesaplar, Şube bütçesinde açılmış SMGM fasıllarının gelir ve giderleri kapsamında değerlendirilir.
 • Şubeler SMGM merkezinin onayı ve Mimarlar Odası’nın kuralları çerçevesinde eğitimlere sponsor bulabilir.
 • SMGM tarafından yayımlanan eğitim notları ve diğer eğitim malzemeleri eğitime katılanlara ücretsiz olarak verilir; eğitim giderleri ilgili Şube veya Temsilcilikler tarafından karşılanır.
 • Şubelerimizde profesyonel olarak çalışan meslektaşlarımızın yetkilendirme eğitimlerine katılım ücretleri, kendileri tarafından karşılanır. Personelin ücret alınmadan eğitim görmesi SMG kayıtlarının tutulması açısından mümkün değildir.

 

EK: SMG kapsamındaki mesleki faaliyetler ve kredilendirme koşulları, bir tablo halinde Yönerge’nin ekinde sunulmuştur.

​​​​​​​