Ana Yönetmelik


TMMOB MİMARLAR ODASI 
SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
(41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda bazı maddeleri değiştirilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM 
SMGM’nin Kuruluşu, Amaç ve Etkinlikleri

Kuruluş
Madde 1- Anayasa’nın 135inci maddesi ile 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre, Mimarlar Odası’nın görevleri arasında bulunan mesleğin genel menfaatleri, kamu ve toplum yararı doğrultusunda yürütülecek sürekli mesleki gelişim, araştırma ve uygulamaları bu Yönetmelikte düzenlenen amaç, yöntem, ilke ve koşullar içerisinde yerine getirmek üzere “Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi” (SMGM) kurulmuştur.

Amaç
Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, mimarlık mesleği ve mesleki hizmetin; etkinliğini, verimliliğini ve gelişimini sürekli kılmak üzere; meslek mensuplarına değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve çağdaş toplumsal gereksinmeler çerçevesinde, mesleki formasyonlarını sürekli geliştirme ortamlarını, olanaklarını ve fırsatlarını sunmak, mevcut deneyimleri ile birlikte bilgilerini güncelleştirmek, edindiği yeni bilgi ve becerilerini değerlendirmek ve referansları haline getirmektir.  

Görev ve Etkinlikler 
Madde 3- SMGM, bu Yönetmeliğin 2nci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

 1. Mesleki hizmet alanlarının değişim ve gelişimlerini gözlemleyerek akslarını ve önceliklerini belirlemek,
 2. Bu doğrultuda farklı yöntem ve teknikler geliştirmek ve uygulamaya sokmak,
 3. Farklı birimlerdeki uygulanan programların eşdeğerliliğini sağlamak, kayıtlarını tutmak ve kredilendirme yöntemlerini belirlemek,
 4. Mimarlık mesleğine ilişkin düzenlenen konferans, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikleri izlemek, duyurmak, eşdeğer bulunanları saptamak,
 5. Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,
 6. Toplumun mimarlık alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek, uygulamak,
 7. Üniversite, vakıf, enstitü ve benzeri kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
 8. Sürekli mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin uluslararası çalışmaları izlemek,
 9. Sürekli mesleki gelişimle ilgili ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 10. SMGM’nin uluslararası düzeyde hizmet veren, akredite bir kurum olmasını sağlamak.

Genel Esaslar
Madde 4 - SMGM’nin yıllık programına ilişkin hususlar, Bilim-Danışma Kurulu’nun önerilerine dayalı olarak Yürütme Kurulu kararı ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu onayı ile oluşturulacak yönergelerle belirlenir ve programın uygulanacağı yılın başlamasından en az 30 gün önce gerekli her tür iletişim aracı kullanılarak duyurulur.

Sürekli mesleki gelişim programları SMGM ve/veya Mimarlar Odası birimleri tarafından düzenlenir ve karşılıklı mutabakat sağlanarak uygulanır. Programlar eğitim içeriyorsa, SMGM tarafından uygun görüldükten sonra şubelerde uygulamaya geçilir. Temsilcilikler bağlı oldukları şube kanalıyla SMGM ile ilişki kurar. Eğitim ve etkinlikler ile ilgili altyapı hizmetleri (eğitim yeri, eğitim araçları, eğitmenin ihtiyaçları vb.) ilgili Mimarlar Odası birimi tarafından karşılanır. 

Şube yönetim kurulları, gerekli gördükleri taktirde SMG hizmetlerini sağlıklı yürütmek için bir veya daha fazla elemanı bu konuda görevlendirebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
SMGM’nin Yapılanması

SMGM Organları
Madde 5- SMGM organları şunlardır:

 1. Yürütme Kurulu
 2. Bilim-Danışma Kurulu
 3. Eğitim Değerlendirme Birimleri
 4. Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Yürütme Kurulu
Madde 6- Yürütme Kurulu, Başkan, Sekreter ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nca seçilen 5 üye ile birlikte, 7 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’nun, mimarlığın tasarım, uygulama, kullanım, yeniden kullanım ve koruma süreçlerinde, deneyim sahibi ve birbirini tamamlayan formasyon ve nitelikte kişilerden oluşturulmasına özen gösterilir.

Her Genel Kuruldan sonra seçilen Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, döneminin ilk üç ayı içerisinde, Yürütme Kurulu’nun Başkan ve Sekreter dışındaki 5 üyesinden en çok ikisini değiştirebilir. Değiştirilenlerin yerine seçilen yeni üyelerle oluşacak Yürütme Kurulu’nun yapısında, yukarıdaki ilkeler gözetilir.

Yürütme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
Madde 7- Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. SMGM’nin yıllık çalışma programını, Bilim-Danışma Kurulu’nun görüş ve önerilerini de alarak, Başkanla birlikte hazırlamak,
 2. SMGM’nin amacı doğrultusunda çalışma ve eğitim programlarını hazırlamak, projelendirmek ve uygulamak,
 3. Her çalışma yılı sonunda, SMGM’nin geçmiş yıla ilişkin çalışma raporunu hazırlamak,
 4. SMGM’nin çalışma konuları ile ilgili harcama kararlarını Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na önermek, alınmış harcama kararlarına ilişkin Başkan ve/veya Sekreter’e yetki vermek,
 5. SMGM’nin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak, bu grupların eşgüdümünü sağlamak,
 6. Sürekli mesleki gelişim kapsamında meslek içi eğitimin programlanıp uygulanması amacıyla gerekli gördüğü kişi ve kuruluşlar ile iletişim kurmak, işbirliğini gerçekleştirmek,
 7. Mimarlar Odası şubelerinde kurulan ve kurulacak olan sürekli mesleki gelişim birimlerinin çalışmalarını incelemek, yönlendirmek ve yardımcı olmak,
 8. SMGM’nin çalışma konuları ile ilgili olarak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun verdiği işleri yürütmek,
 9. Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ile diyalog halinde SMGM organlarının yenilenmesine katkıda bulunmak.

Yürütme Kurulu Başkanı
Madde 8 –Başkan, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl için belirlenir.Başkanın, mesleki hizmetlerin ve formasyonun bütünü hakkında yetkinleşmiş, meslek etiğini temsil eder nitelikte olmasına özen gösterilir.
Başkan bu göreve üst üste en fazla 2 kez atanabilir.
Başkan SMGM’nin çalışmalarından Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 9- Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. SMGM’yi temsil etmek,
 2. SMGM’nin organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek,
 3. Yürütme Kurulu ve Bilim-Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
 4. SMGM’nin bütçesinin, Çalışma Programının ve Çalışma Raporunun hazırlanmasını sağlamak ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’na sunmak,
 5. Gerekli gördüğünde SMGM organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yürütme Kurulu Sekreteri
Madde 10 - Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu dışından, kurumun amaçlarına uygun formasyonda bir mimar Sekreter olarak seçilir. Sekreter gerekli ve yeterli sayıda mimar ve uzmanla çalışır. Bu uzmanların tam zamanlı, yarı zamanlı ya da hizmet gerektirdiğinde istihdam edilmesi Sekreterin önerisi ve Yürütme Kurulu’nun onayı ile Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Sekreterin Görev ve Yetkileri
Madde 11- Sekreter, SMGM’nin faaliyet alanının yürütülmesinden sorumludur. Yürütme Kurulu’nun yazışmalarını ve işlerini Sekreter yürütür.

Bilim-Danışma Kurulu
Madde 12 – Bilim-Danışma Kurulu’nun teşkilinde ve değişiminde aşağıdaki oluşumların dengeli bir biçimde yer alması gözetilir.

 1. Üniversiteler,
 2. Yapı üretiminde yer alan mesleki formasyonlar,
 3. Yapı sektörü,
 4. Mimarlık Vakfı,
 5. Mimarlık alanındaki diğer kurum ve kuruluşlar.

Bilim-Danışma KuruluMimarlar Odası Yönetim Kurulu’nca seçilen 16 kişi ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte 23 kişiden oluşur. Her Genel Kurul’dan sonra seçilen Mimarlar Odası Yönetim Kurulu; Bilim-Danışma Kurulu’nun önceki dönem seçilen 16 üyesinden en çok yarısını, çalışma döneminin ilk üç ayı içerisinde değiştirebilir. Bilim-Danışma Kurulu’nun en az bir üyesi eğitim bilimleri konusundaki uzmanlar arasından seçilir.

Bilim-Danışma Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine en geç 3 ayda bir toplanır. Geçerli özrü olmaksızın 2 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yeni üye atar. 

Bilim-Danışma Kurulu’nun Görevleri
Madde 13-Bilim-Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Sürekli mesleki gelişim alanının, üniversiteler, yapı üretiminde yer alan diğer uzmanlık alanları, yapı sektörü ile diyalog ve etkileşim içinde, amaç maddesinde belirlenen doğrultuda, vizyon-perspektif ve program geliştirmek, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun önerdiği konuları tartışmak ve değerlendirmek,
 2. Yürütme Kurulu’nun önerdiği konuları tartışmak ve değerlendirmek,
 3. SMGM’nin var olan ve kurulması öngörülecek birimleri için öneri hazırlamak ve Yürütme Kurulu’na sunmak.

Eğitim Değerlendirme Birimleri
Madde 14 –SMGM ve Mimarlar Odası Şubeleri kapsamında açılacak eğitimlerin içeriğinin ve eğitmenin niteliğinin değerlendirilmesi ve Yürütme Kurulu’na her eğitim alanı için rapor verilmesi amacıyla oluşturulur.
Eğitim Değerlendirme Birimleri her eğitim alanı için Yürütme Kurulu tarafından Bilim-Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden oluşur. Bilim-Danışma Kurulu üyeleri arasında o eğitim konusunu ve eğitmeni değerlendirecek uzmanlar yer almıyorsa, Yürütme Kurulu Bilim-Danışma Kurulu dışından da Eğitim Değerlendirme Birimi oluşturabilir. Birimin çalışma süresi, kendi önerisi ve Yürütme Kurulu kararıyla belirlenir.

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
Madde 15 –Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yürütme Kurulunca tercihen Bilim-Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden oluşur.

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, mesleki etkinliklerin kredilendirmesi hizmetini yürütür. Bu konuda aldığı kararları Yürütme Kurulu’na iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Konular

SMGM’nin Bütçesi
Madde 16- SMGM’nin gelir ve giderleri Mimarlar Odası bütçesi içinde ayrı bir fasıl olarak yer alır. 
SMGM’nin gelir ve gider tahminleri her yıl Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu tarafından Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve onaylandıktan sonra Mimarlar Odası’nın bir sonraki yıl bütçesinde yer alır. SMGM’nin gelirlerinin toplanması ve giderlerinin harcanmasında “Mimarlar Odası Mali İşler Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar uygulanır. 

SMGM hesapları Mimarlar Odası muhasebesi tarafından tutulur.

SMGM, görev ve etkinlikleri gerçekleştirmek için Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nun onayı ile hizmet alımı yapabilir.

SMGM’nin Gelirleri
Madde 17- SMGM’nin gelirleri; yayın, eğitim ve diğer etkinliklerden elde edilen parasal kazanımlardan destek gören ve SMGM tarafından eğitim ve araştırma amacıyla yürütülen projeler nedeniyle sağlanan katkılardan, yapılan bağışlardan ve Mimarlar Odası’nın kendi bütçesinden ayırdığı paydan oluşur.

Mimarlar Odası Temsilcilikleri, SMGM’nin onayı ile gerçekleştirilen eğitimler için yaptıkları harcamaları, o eğitim için aldıkları ücret toplamından mahsup ettikten sonra bağlı olduğu şubeye aktarır.

Şubeler için de aynı usul ve esaslar geçerlidir.

SMGM’nin Giderleri
Madde 18- SMGM’nin amacını ve bu Yönetmelikte belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için yapacağı tüm harcamalar, SMGM’nin giderlerini oluşturur.

Gelir ve Giderlerin Denetimi 
Madde 19- SMGM’nin gelir ve giderleri ayrı bir hesapta tutulur. Harcamalar, Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Mimarlar Odası’nca yapılır. 

Gelirler ve giderler Mimarlar Odası Denetleme Kurulu’nun denetimine açıktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Geçici Madde 1– Bu Yönetmeliğin 12nci maddesinin 2nci fıkrasına 41.Dönem Olağanüstü Genel Kurul kararıyla eklenen “Bilim-Danışma Kurulu’nun en az bir üyesi eğitim bilimleri konusundaki uzmanlar arasından seçilir.” cümlesi yapılacak ilk Genel Kurul’dan sonra uygulanır.

Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik, Mimarlar Odası Genel Kurulu’nun onayı ile aynı gün yürürlüğe girer ve Resmî Gazete’de yayımlanır. 

Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.