Mesleki Denetim Ücreti Hakkında

Duyuru / Tarih: 19.12.2016

 

 

 

 

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin mesleki denetim ücretine ilişkin 18. maddesinin 3. fıkrasının iptali talebiyle Odamıza karşı açılan davada, Danıştay 8. Dairesi, 2016/2006 E. sayılı dosyasında “ yargı kararı ile şekli bir denetim olduğuna hükmedilen mesleki denetim ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerekirken projeler bakımından farklılaştırmaya gidilerek ücretlerin ayrı ayrı maktu adı altında nispi bir şekilde belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anılan kararda özetle;  mesleki denetim işlemine ve mesleki denetim işlemi sonucunda alınan ücrete ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiş, ancak daha önce yine Dairenin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda, içerik incelemesi olmayan şekli bir denetim olan mesleki denetim sonucu alınan ücretinin nisbi olarak belirlenmesinin hukuka uygun olmadığı bir kez vurgulanarak, Şubelere dağıtımı yapılan genelgedeki mesleki denetim ücretinin tek ücret olarak belirlenmemesi hukuka aykırı bulunmuştur.

 

Söz konusu karar 29.11.2016 tarihinde Oda’ya tebliğ edilmiştir. “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” şeklindeki İdari Yargılama Usulü Kanunu hükmü gereğince tebliğ tarihi olan 29.11.2016 tarihinden itibaren 30 gün içinde yargı kararının uygulanması gerekmektedir.

 

Bu nedenle iptal kararı doğrultusunda uygulamayı yönlendirecek karar alınması zorunluluğu doğmuştur.

 

Konu Merkez Yönetim Kurulu’nun 14.12.2016 tarih ve 45/15 no.lu toplantısında görüşülmüş ve TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin 16. ve 19. maddelerine dayanılarak, proje mesleki denetiminde projeler bakımından ayrım yapılmaksızın mesleki denetim ücreti olarak tek bedel alınmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre;

1.      Odamızca yapılan mesleki denetim uygulamaları, aynen yürürlükte olduğundan, mesleki denetimin yönetmeliklerimiz ve şartnamelerimiz doğrultusunda yapılmasına ve sicil durum belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslara göre belge düzenlenmeye devam edilmesine;

 

2.      Mimari proje hizmetlerinin mesleki denetimi karşılığında alınacak olan mesleki denetim bedelinin26.12.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, proje ayrımına gidilmeksizin maktu olarak 300,00 TL olarak alınmasına;

 

karar verilmiş olup, birimlerimizin mesleki denetim uygulamalarında bu koşullar çerçevesinde işlem yapması gerekmektedir.

 

Mesleki denetim uygulamalarınızın genelgemiz kapsamında yapılması ve bağlı birimlerinize ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Hasan TOPAL
Mimar
Genel Sekreter


Diğerleri :