KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ KARARI 2022 YILI NİSAN TOPLANTISI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ KARARI 2022 YILI NİSAN TOPLANTISI

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİSİ KARARI

2022 YILI NİSAN TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM BİRİNCİ OTURUM

Karar No: 2022/421

Karar Tarih:15/04/2022

Karar Özeti: Belediyemize bağlı ilçe belediyelerinde yürütülen yapı ruhsatı işlemlerinde uyum ve koordinasyonun sağlanması ile sanayi yapılarının yapı sınıfları, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer yapılarda yapılaşma şartları ve uygulamalarının belirlenmesi ile Meram İlçesi, Ateşbazı Veli Mahallesi sanayi bölgesindeki işyerlerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesi.

Teklif: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.03.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale olunan aynı tarih ve E.89531/89554 sayılı yazısında; “Belediyemize bağlı ilçe belediyelerinde yürütülen yapı ruhsatı işlemlerinde uyum ve koordinasyonun sağlanması ile sanayi yapılarının yapı sınıfları, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer yapılarda yapılaşma şartları ve uygulamalarının belirlenmesi ile Meram İlçesi, Ateşbazı Veli Mahallesi sanayi bölgesindeki işyerlerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesine dair teklifin Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması makamınıza arz olunur.” denilerek; teklif, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilip karar alınmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale olunmuştur.

Karar: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.04.2022 gün ve 2022/241 sayılı raporunda “Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 günlü birleşiminde 03-60 sıra sayı ile komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

Meclis teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Belediyemize bağlı ilçe belediyelerinde yürütülen yapı ruhsatı işlemlerinde uyum ve koordinasyonun sağlanması ile sanayi yapılarının yapı sınıfları, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer yapılarda yapılaşma şartları ve uygulamalarının belirlenmesi ile Meram İlçesi, Ateşbazı Veli Mahallesi sanayi bölgesindeki işyerlerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesine dair teklif;

A. Sanayi yapılarında, Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” kapsamında yapı sınıflarının belirlenmesi;

1. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde; Sanayi yapıları(tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen-2C), Küçük sanayi tesisleri(Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane-3A), Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları(3B) ve Entegre sanayi tesisleri(4A) için farklı yapı sınıfları belirlenmiştir.

2. Sanayi ve Küçük Sanayi alanlarında;

A) Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen projelerin yapı sınıfının 2C olarak belirlenebileceği, ayrıca yapı içerisinde kullanıcıların ihtiyacı için düzenlenen idari bölüm, yemekhane, dinlenme vb. bölümlerin ana kullanım kararına uygun olarak yapının ana sınıfı içerisinde değerlendirilebileceği,

B) Birden fazla kattan oluşan idari ve yönetim birimi yapılması durumunda sanayi yapısından dilatasyon ile ayrılarak yapı sınıfının 3A, imalat alanının 2C olarak belirlenebileceği, birden fazla kattan oluşan idari ve yönetim biriminin aynı yapı kütlesi içerisinde yer alması ve tek yapı ruhsatı düzenlenmesi durumunda yapı sınıfının 3A olarak belirlenebileceği,

3. Aynı parselde bulunan ana binaya hizmet eden ve ayrı yapı ruhsatı düzenlenebilen yapılara kendi kullanımlarına uygun olarak yapı sınıfının belirlenebileceği,

B. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin yapılaşma şartlarının belirlenmesi;

1. Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımlarının Taban alanına ve Emsal alanına dahil edilmemesi, güneş panellerinin taşıyıcı ayaklarının Taban alanına ve Emsal alanına dahil edilmesi,

2. Güneş panellerinin tabii veya tesviye edilmiş zemindeki izdüşümünün yapı inşaat alanına dâhil edilmesi,

3. İskan edilmeyen, can ve mal güvenliğini etkilemeyen bir yapı olması nedeni ile yapım işinin denetiminin ilgili fennî mesul mimar ve mühendislerce üstlenilebileceği,

4. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ kapsamında yapı sınıfının belirlenmesinde Tebliğin 2 nci maddesinin 3 üncü bendi kapsamında; Güneş Enerji Santralinin yapı yaklaşık maliyeti hesabında fotovoltaik panellerin monte edildiği konstrüksiyon, temel ve taşıyıcı ayakları ile tesisatın dikkate alınması, bu imalat üzerine monte edilen elektrik üretim cihazı niteliğinde hücreleri içeren fotovoltaik panellerin sökülüp takılır bir cihaz olması nedeni ile inşaat maliyetine konu edilmeksizin yapı sınıfının (1B) olarak belirlenebileceği,

C. Meram ilçesi, Ateşbaz Veli Mah. Sanayi Bölgesindeki işyerlerine, oto yedek parça satış ve tamiri amaçlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmemesi,

D. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde belirtilen kullanım alanları ile birlikte parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşmaması şartı ile yönetmeliğin 22 nci maddesinin aşağıda belirtilen bentlerinin;

1- Bodrum kat haricinde diğer katlarda yapılan ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatının Sığınak Yönetmeliğinde belirlenen kişi hesabına göre hesaplanan alanı geçmemek şartıyla toplamda (yapının ihtiyacını karşılayacak ortak tek mescit alanı düzenlenmesi) en çok konutlarda 100 m² si, konut dışı yapılarda 200 m²’sinin,

2- Bağlantılı olduğu bağımsız bölüm net alanının %20’sini aşmayan balkonların ve zemin teraslarının;

  • parapet ucuna kadar derinliği 280 cm’yi geçmeyen kısmının,
  • gömme ve/veya yarı gömme olarak bina cephesi veya bina taşıyıcı sistemi içerisinde 150 cm derinliğe kadar olan kısmının,

Emsale dahil edilmemesi,
3- Açık çıkmaların dış cepheye bakan kısımları parapet harici açık yapılacaktır. Estetik amaçlı yapılan taşıyıcı özellikte olmayan ve kapalı alan oluşturmayan cephe elemanlarının, yapının mimari karakteri ve cephe özelliğine göre ilgili idaresi mimari estetik komisyonu kararı ile belirlenmesi,

E. İmar planında blok ölçüleri verilen ve zemin katında konut yapılan parsellerde yeni yapı ruhsatı taleplerinde; Emsal alanının artırılmaması ve yönetmelik ile zemin terasları için belirlenen bahçe mesafelerine uyulması şartı ile ilave olarak imar planı ile belirlenen taban alanının %10’u kadar zemin terası yapılabilmesi,

F. Her türlü binada hava bacalarının asgari dar kenarının 0.30 m. ve alanı en az 0.36 m² olmak üzere en fazla 2.00 m² yapılması,

G. Konutlarda bodrum kat dışında diğer katlarda yapılan tesisat şaft ve odalarının asgari ölçüleri sağlaması şartı ile katta bulunan her bağımsız bölüm için en fazla 1.50 m² yapılması,

H. Binalarda, cephe uzunluğu ve derinliğinin belirlenmesi;

  1. Konut bulunan binalarda, kapalı çıkmalar dahil bina cephe uzunluğu ve derinliğinin (dilatasyonlu binalarda dahil) 70.00 metreyi aşmaması,
  2. Sanayi alanlarında ve tarımsal amaçlı yapılarda bahçe mesafelerinin sağlanması şartı ile cephe uzunluğu ve derinliğinin 70.00 metreden daha fazla yapılabilmesine ilgili idaresinin yetkili olması,
  3. Diğer kullanım alanlarında, imar Planı ve yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafelerinin sağlanması şartı ile Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşü alınarak bina cephe uzunluğu ve derinliği 70.00 metreyi geçen yapıların yapılabilmesi,
  4. Cephe uzunluğu ve derinliği; tek doğrultuda birbirine zıt yöndeki iki cephenin büyük kenarının yataydaki uzunluk ölçüsüdür. Eğrisel veya geniş açılı birden fazla kırık cepheli bloklarda ise kütleyi (65X65 ebadındaki) çevreleyen karenin içinde kalacak şekilde belirlenmesi 

I. Konya Büyükşehir Belediyesi 15.04.2016 tarih ve 378 Sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi, yukarıdaki kararların D maddesinin 2 nci bendinin 01.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmesi,

Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.” denilmiş olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; Belediye Meclisi’nin 15.04.2022 günlü birleşiminde okunarak, müzakereye açılmış ve söz konusu raporun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereği kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

27 July, 2022 / Konya Mimod yazdı

YORUM YAZ